Asnoru (asnoru) wrote,
Asnoru
asnoru

Дзе ў Гродне ўсталяваць помнік Баторыю

[Русскоязычная версия...]Где бы мог стоять памятник Баторию в Гродно? Конечно же на центральной площади, которая носит название Советская. Самый банальный вариант - монумент в центре площади. Главная площадь и в её центре большой конный памятник - это, можно сказать, классика. Но есть и другие подходящие места.

Помнiк Баторыю.jpg

К примеру, памятник можно расположить так как показано на карте.

Мапа помнiк Баторыю.jpg

Чем же прельщает подобное расположение монумента? Во-первых, памятник будет виден прохожим сразу на четырёх важнейших улицах центра. Приближаясь к площади по улице Советской они уже издали смогут видеть короля. Он будет виден и с других центральных улиц: Карла Маркса, Замковой и Мостовой. Во-вторых, вполне уместно расположить памятник Баторию рядом с тем местом, где стояла Фара Витовта – храм построенный монархом, в котором должны были покоиться его останки. В-третьих, в случае восстановления Фары Витовта, её готические стены будут служить прекрасным фоном для статуи правителя. И наконец в четвёртых, такое расположение даст возможность повернуть статую лицом на восток (в сторону улицы Карла Маркса). Баторий будет выглядеть отправляющимся в победоносный поход на Ивана Грозного, так, как будто движется из Старого замка на главную войну своей жизни. Адекватным такой истории будет, разумеется, именно конный монумент.

Памятник Баторию в Будапеште

автор Niza;источник фото


Дзе б мог стаяць помнік Баторыю ў Гродне? Вядома ж на цэнтральнай плошчы, якая носіць назву Савецкая. Самы банальны варыянт - манумент у цэнтры плошчы. Галоўная плошча і ў яе цэнтры вялікі конны помнік - гэта, можна сказаць, класіка. Але ёсць і іншыя прыдатныя месцы.

Помнiк Баторыю.jpg

Да прыкладу, помнік можна размясціць так як паказана на мапе.

Мапа помнiк Баторыю.jpg

Чым жа вабіць падобнае размяшчэнне манумента? Па-першае, помнік будзе бачны мінакам адразу на чатырох найважнейшых вуліцах цэнтра. Набліжаючыся да плошчы па вуліцы Савецкай яны здалёк змогуць бачыць караля. Ён будзе бачны і з іншых цэнтральных вуліц: Карла Маркса, Замкавай і Маставой. Па-другое цалкам дарэчна размясціць помнік Баторыю побач з тым месцам, дзе стаяла Фара Вітаўта - храм пабудаваны манархам, у якім павінны былі быць пахаваны яго астанкі. Па-трэцяе, у выпадку аднаўлення Фары Вітаўта, яе гатычныя сцены будуць служыць выдатным фонам для статуі гаспадара. І нарэшце па-чацвертае, такое размяшчэнне дасць магчымасць павярнуць Баторыя тварам на ўсход (у бок вуліцы Карла Маркса). Ён будзе выглядаць ідучым ў пераможны паход на Івана Грознага, так, як быццам рухаецца са Старога замка на галоўную вайну свайго жыцця. Адэкватным такой гісторыі будзе, зразумела, менавіта конны манумент.

Помнік Баторыю ў Будапешце

автор Niza;источник фото

Tags: Баторий, архитектура Гродно, история
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 11 comments